Responsive image

the voice of bodybuilding

 

tutta la mia vita... in italiano!

  • TuttaLaMiaVita.jpg

2013 Europa PRO SHOW: i risultati

 

 

1. Troy Alves
2. Raul Jimenez
3. Marco Rivera
4. Thomas Benagli (ITA)
5. Milton Holloway, Jr.
6. Charles Dixon
7. Nate Wonsley
8. Wendell Floyd
9. Amit Sapir
10. Daron Lytle
11. Jason Arntz
12. Rixio Tapia
13. Vinny Galanti
14. Anthony Pairaris
15. Gianluca Catapano (ITA)

il primo libro di dennis giusto

Featured video